ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 29 โรงเรียนถาวรานุกูล

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

บทที่ 1
ข้าพเจ้าชื่อ ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 เลขที่ 29 โรงเรียนถาวรานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 10
กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Amazifier 1.3)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือโปรแกรม Amazifier 1.3 มีความสามารถในการตกแต่งรูปภาพแบบใช้งานง่าย จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า "จะใช้ Amazifier 1.3 ตกแต่งรูปภาพแบบใช้งานง่าย ได้อย่างไร"
การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซด์ http://www.photoshop.com/
2.จากเว็บไซด์ http://www.photo frames.com
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ
สามารถนำไปใช้ในการตกแต่งรูปภาพแบบใช้งานง่าย จริงอย่างที่ได้ตั้งประเด็นศึกษาไว้

ด.ญ.นริศรา ภู่ระหงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้ Amazifier1.3

ข้าพเจ้าจะใช้โปรแกรมAmazifier1.3 โปรแกรมนี้ทำให้การตกแต่งรูปภาพของเราง่ายมากขึ้นได้อย่างไร ตกแต่งใบหน้าให้สวยได้อย่างไร?